Privacy policy

Privacy Policy  

Tennisvereniging Lucky Strike hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TV Lucky Strike houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van uw lidmaatschap. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Inschrijving bij de KNLTB
- Tennisschool 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen:

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.  

Verwerking van persoonsgegevens voor de nieuwsbrief:

Persoonsgegevens voor de nieuwsbrief worden door TV Lucky Strike verwerkt ten behoeve van het verstrekken van informatie over lestijden en activiteiten van de club. Voor de bovenstaande doelstelling(en) worden de volgende persoonsgegevens van u gevraagd:

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door TV Lucky Strike opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men lid is van de vereniging.

Beveiliging:  

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;  

- Alle personen die namens TV Lucky Strike van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

- Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Bewaartermijn:

TV Lucky Strike bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Foto's:

WIE - De fotograaf is een vrijwilliger die ten behoeve van LS foto’s maakt. Indien besloten wordt om een andere fotograaf, zijnde niet lid van de communicatie-commissie in te schakelen, dient deze persoon op de hoogte gebracht te worden van het fotobeleid van LS.
WAAROM - Alle foto’s worden genomen ten behoeve van plaatsing op de LS website, in nieuwsbrieven van LS en op de FB pagina. Foto’s worden alleen genomen in de context van Lucky Strike. Foto’s dienen het doel om LS te promoten en voor verslaggeving van toernooien, competitiewedstrijden en overige tennis gerelateerde activiteiten.
WAAR - Foto’s worden alleen genomen bij evenementen / activiteiten die worden georganiseerd door LS.
WANNEER - Het nemen van foto’s gebeurt alleen bij evenementen / activiteiten georganiseerd door LS, zoals toernooien en clinic’s, feesten en met medeweten van de TAC.
WAT - Foto’s betreffen een weergave van de gebeurtenissen met in acht name van respect en privacy van de geportretteerde. De intellectuele eigendom van foto’s en beeldmateriaal blijft eigendom van LS.
GEBRUIK - Gebruik van foto’s alleen voor LS. Foto’s worden voor plaatsing gescreend op kwaliteit door degene die ze plaatst. Bij twijfel wordt overleg gepleegd met de TAC. Per evenement wordt een representatieve serie foto’s geplaatst, het doel is niet om zoveel mogelijk of alles te plaatsen.
TOESTEMMING - Foto’s die niet gebruikt worden in de context van LS, daar zal toestemming voor moeten worden gevraagd aan de geportretteerde. Indien de geportretteerde een junior lid is dan dient toestemming te worden gevraagd aan de ouders of verzorgers van het junior-lid.
VERBODEN - Foto’s die volgens algemeen geldende normen en waarden niet acceptabel zijn. Foto’s gebruiken voor andere doeleinden dan voor LS publicatie (alleen voor publicatie voor LS leden en niet daarbuiten)

Wij filteren de LS foto’s met grote zorg. Mocht u een foto desondanks niet gepast vinden; laat het ons weten en de foto wordt zonder discussie verwijderd.

Rechten omtrent uw gegevens:  

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Als TV Lucky Strike zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy vragen of klachten heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de ledenadministratie van onze tennisvereniging.

 

 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 497 5464

Adres

Populierenlaan 42
1161 SP Zwanenburg

KVK-nummer

40594849